11 สิงหาคม 2565
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2565 (สอบทานแล้ว)
ดาวน์โหลด
26 กรกฎาคม 2565
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565
ดาวน์โหลด
19 กรกฎาคม 2565
การเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
ดาวน์โหลด
18 กรกฎาคม 2565
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2565 การเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ (แก้ไขเพิ่มเติม)
ดาวน์โหลด
18 กรกฎาคม 2565
แจ้งการลาออกของกรรมการ (แก้ไข)
ดาวน์โหลด
15 กรกฎาคม 2565
แจ้งการลาออกของกรรมการ
ดาวน์โหลด
14 กรกฎาคม 2565
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2565 การเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์
ดาวน์โหลด
07 กรกฎาคม 2565
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ดาวน์โหลด
22 มิถุนายน 2565
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ทางเว็บไซต์ของบริษัท และการส่งคำถามล่วงหน้า
ดาวน์โหลด
15 มิถุนายน 2565
แจ้งการลงนามในสัญญาร่วมลงทุนกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
ดาวน์โหลด