10 พฤศจิกายน 2565
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2565 (สอบทานแล้ว)
ดาวน์โหลด
25 ตุลาคม 2565
การเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
ดาวน์โหลด
12 ตุลาคม 2565
แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565 ของ บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน)
ดาวน์โหลด
29 กันยายน 2565
หุ้นเพิ่มทุนของ BE8 เริ่มซื้อขายวันที่ 30 กันยายน 2565
ดาวน์โหลด
27 กันยายน 2565
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565 ทางเว็บไซต์ของบริษัท และการส่งคำถามล่วงหน้า
ดาวน์โหลด
22 กันยายน 2565
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2565 การเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ซึ่งเป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันและการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ (เพิ่มเติม)
ดาวน์โหลด
05 กันยายน 2565
แจ้งการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วจากการออกจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่บุคคลในวงจำกัด โดยหุ้นที่ออกดังกล่าวเข้าเงื่อนไขการห้ามขาย (Silent Period) (แก้ไข)
ดาวน์โหลด
05 กันยายน 2565
แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ บุคคลในวงจำกัด (F53-5) (แก้ไข)
ดาวน์โหลด
02 กันยายน 2565
แจ้งการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วจากการออกจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่บุคคลในวงจำกัด โดยหุ้นที่ออกดังกล่าวเข้าเงื่อนไขการห้ามขาย (Silent Period)
ดาวน์โหลด
02 กันยายน 2565
แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ บุคคลในวงจำกัด (F53-5)
ดาวน์โหลด