28 กุมภาพันธ์ 2566
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
ดาวน์โหลด
28 กุมภาพันธ์ 2566
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2565
ดาวน์โหลด
28 กุมภาพันธ์ 2566
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
ดาวน์โหลด
28 กุมภาพันธ์ 2566
งบการเงิน ประจำปี 2565 (ตรวจสอบแล้ว)
ดาวน์โหลด
27 กุมภาพันธ์ 2566
หุ้นเพิ่มทุนของ BE8 เริ่มซื้อขายวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566
ดาวน์โหลด
08 กุมภาพันธ์ 2566
แจ้งผลการเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
ดาวน์โหลด
27 มกราคม 2566
แจ้งความคืบหน้าการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท รีโคนิกซ์ จำกัด
ดาวน์โหลด
26 มกราคม 2566
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชน สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2565
ดาวน์โหลด
17 มกราคม 2566
แจ้งความคืบหน้าการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท วานิลลา แอนด์ เฟรนด์ จำกัด
ดาวน์โหลด
03 มกราคม 2566
แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ บุคคลในวงจำกัด (F53-5)
ดาวน์โหลด