07 มิถุนายน 2566
สรุปข้อสนเทศ BE8-W1
ดาวน์โหลด
07 มิถุนายน 2566
ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : BE8-W1 เริ่มซื้อขายวันที่ 8 มิถุนายน 2566
ดาวน์โหลด
02 มิถุนายน 2566
แบบรายงานผลการขายของ BE8-W1 ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญทั้งหมด (F53-5) (แก้ไข)
ดาวน์โหลด
02 มิถุนายน 2566
แบบรายงานผลการขายของ BE8-W1 ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญทั้งหมด (F53-5) (แก้ไข)
ดาวน์โหลด
02 มิถุนายน 2566
แบบรายงานผลการขายของ BE8-W1 ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญทั้งหมด (F53-5)
ดาวน์โหลด
26 พฤษภาคม 2566
หุ้นเพิ่มทุนของ BE8 เริ่มซื้อขายวันที่ 29 พฤษภาคม 2566
ดาวน์โหลด
19 พฤษภาคม 2566
แบบรายงานการจัดสรรหุ้นปันผล (F53-5)
ดาวน์โหลด
11 พฤษภาคม 2566
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว) (แก้ไข)
ดาวน์โหลด
11 พฤษภาคม 2566
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2566 (สอบทานแล้ว) (แก้ไข)
ดาวน์โหลด
11 พฤษภาคม 2566
แจ้งมติคณะกรรมการ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ การแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ และการแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ
ดาวน์โหลด