30 ธันวาคม 2565
แจ้งความคืบหน้าการเข้าซื้อหุ้นสามัญบริษัท เอคซเทนด์ ไอที รีซอร์ส จำกัด และบริษัท เบย์ คอมพิวติ้ง จำกัด
ดาวน์โหลด
30 ธันวาคม 2565
แจ้งการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วจากการออกจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่บุคคลในวงจำกัด โดยหุ้นที่ออกดังกล่าวเข้าเงื่อนไขการห้ามขาย (Silent Period)
ดาวน์โหลด
29 ธันวาคม 2565
แจ้งการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
ดาวน์โหลด
28 ธันวาคม 2565
การกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดสรรให้กับบุคคลในวงจำกัด (แก้ไข2)
ดาวน์โหลด
26 ธันวาคม 2565
การกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดสรรให้กับบุคคลในวงจำกัด (แก้ไข)
ดาวน์โหลด
22 ธันวาคม 2565
กำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดสรรให้กับบุคคลในวงจำกัด
ดาวน์โหลด
11 พฤศจิกายน 2565
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว) (แก้ไข)
ดาวน์โหลด
10 พฤศจิกายน 2565
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2565 การแต่งตั้งกรรมการ
ดาวน์โหลด
10 พฤศจิกายน 2565
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
ดาวน์โหลด
10 พฤศจิกายน 2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2565
ดาวน์โหลด