10 สิงหาคม 2566
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2566
ดาวน์โหลด
10 สิงหาคม 2566
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2566 (สอบทานแล้ว)
ดาวน์โหลด
02 สิงหาคม 2566
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชน สิ้นสุด ณ 30 มิถุนายน 2566
ดาวน์โหลด
08 มิถุนายน 2566
กำหนดการใช้สิทธิของ BE8-W1
ดาวน์โหลด
07 มิถุนายน 2566
สรุปข้อสนเทศ BE8-W1
ดาวน์โหลด
07 มิถุนายน 2566
ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : BE8-W1 เริ่มซื้อขายวันที่ 8 มิถุนายน 2566
ดาวน์โหลด
02 มิถุนายน 2566
แบบรายงานผลการขายของ BE8-W1 ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญทั้งหมด (F53-5) (แก้ไข)
ดาวน์โหลด
02 มิถุนายน 2566
แบบรายงานผลการขายของ BE8-W1 ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญทั้งหมด (F53-5) (แก้ไข)
ดาวน์โหลด
02 มิถุนายน 2566
แบบรายงานผลการขายของ BE8-W1 ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญทั้งหมด (F53-5)
ดาวน์โหลด
26 พฤษภาคม 2566
หุ้นเพิ่มทุนของ BE8 เริ่มซื้อขายวันที่ 29 พฤษภาคม 2566
ดาวน์โหลด