27 กุมภาพันธ์ 2567
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
ดาวน์โหลด
27 กุมภาพันธ์ 2567
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2566
ดาวน์โหลด
01 กุมภาพันธ์ 2567
แจ้งผลการเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
ดาวน์โหลด
29 มกราคม 2567
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชน สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2566
ดาวน์โหลด
12 ธันวาคม 2566
แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อย
ดาวน์โหลด
01 ธันวาคม 2566
กำหนดการใช้สิทธิของ BE8-W1 ครั้งที่ 3
ดาวน์โหลด
10 พฤศจิกายน 2566
แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับแผนการเสนอขายหุ้นสามัญของบจก. เบย์ คอมพิวติ้ง ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก การนำหุ้นสามัญของบจก. เบย์ คอมพิวติ้ง เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ และการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทย่อยแห่งใหม่ (แก้ไข)
ดาวน์โหลด
09 พฤศจิกายน 2566
แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับแผนการเสนอขายหุ้นสามัญของบจก. เบย์ คอมพิวติ้ง ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก การนำหุ้นสามัญของบจก. เบย์ คอมพิวติ้ง เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ และการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทย่อยแห่งใหม่
ดาวน์โหลด
09 พฤศจิกายน 2566
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2566
ดาวน์โหลด
09 พฤศจิกายน 2566
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
ดาวน์โหลด