29 กันยายน 2566
การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ประจำปี 2567
ดาวน์โหลด
06 กันยายน 2566
กำหนดการใช้สิทธิของ BE8-W1 ครั้งที่ 2
ดาวน์โหลด
10 สิงหาคม 2566
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2566 (แก้ไข)
ดาวน์โหลด
10 สิงหาคม 2566
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
ดาวน์โหลด
10 สิงหาคม 2566
แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย และการจัดตั้งบริษัท บีอีเอท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ดาวน์โหลด
10 สิงหาคม 2566
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2566
ดาวน์โหลด
10 สิงหาคม 2566
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2566 (สอบทานแล้ว)
ดาวน์โหลด
02 สิงหาคม 2566
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชน สิ้นสุด ณ 30 มิถุนายน 2566
ดาวน์โหลด
08 มิถุนายน 2566
กำหนดการใช้สิทธิของ BE8-W1
ดาวน์โหลด
07 มิถุนายน 2566
สรุปข้อสนเทศ BE8-W1
ดาวน์โหลด